Drake - 305 to My City

Drop down, drop, drop (shit is real out here)
Drop down, drop, drop
Drop down, drop, drop, get it, yeah, get it
Drop down, drop ,drop

Ooh, I rep...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.