Drake - Not Nice

Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh

You've got some vacation time
You and your girlfriend too badmind
Bad, bad, bad, when you're both combined
I don't get ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.