Drake - In My Feelings (Becky)

Becky, Becky, Becky, Becky
Becky, Becky, Becky, Becky, haha
Becky, Becky, Becky, Becky
Hey, Plies edition
Becky, Becky, Becky, Becky
One question...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.