Justin Bieber - Right Here

Baby, I'm here, I'm here to stay
I ain't going nowhere
I know you're scared 'cause you've been hurt
Baby it's alright
Lost in your eyes every time...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.