Drake - Take Your Girl

Now shawty got a man, Oh but I got a plan yea
Look homie I ain't trying to force your hand
But I'mma take your girl yea yeah
Imma take your girl ye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.