Drake - Enough Said

'Cause I, ooooh
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeaaaah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeaaaah

I can tell you something
But you tell me d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.