Goodie Mob - Angelic Wars

No ego trippin', just growin' old
All up when I'm feelin' cold
'Cause pain up on my soul seems to be all I feel
Watchin' my family fall apart, w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.