Goodie Mob - Storm Chaser

And breathin's overrated
Storm chasin and its gettin later
I used to love her now I hate her she's a brain raider
Fallin in a crater
Of lost memor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.