Rea Garvey - I'll Walk Tall

Now we've said goodbye, I'm feelin' so much better
Tryin' not to cry, I'll make it on my own
I know it won't be easy but I've got faith in me
I'll ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.