Justin Bieber - Stuck In The Moment

With you,
With you,
I wish we had another time,
I wish we had another place

Now Romeo and Juliet,
Bet they never felt the way we felt,
Bonnie ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.