Vega - Deshalb lieb' ich dich

Diese Musik hat viele große Jungs verrückt gemacht
Ich hab' Glück gehabt, mich hat sie zurück gebracht
Deshalb trink ich, deshalb bin ich nur mit ih...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.