KC Rebell - Kopfkino

Mein Kopf ist voller Nikotin, in einer Welt wo man Tonnen von den Kilos dealt,
Die Sonne nur in Spielos sieht.
In meiner Welt wirst du nie bekommen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.