Drake - Give Ya

Check, look
And I ain't tryna get to know nobody but you
Do me a favor tell me what's happenin'
I am drinkin' XO D is sippin' some Appleton
Usuall...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.