Eminem - Buffalo Bill

It fits perfect

Better watch out sucka now I got ya where I want ya
Onslaught comin' and I'm packin' in my lunch a
Buncha missle launchers 'n a bunch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.