Ed Sheeran - Remember the Name

Yeah, I was born a misfit, grew up ten miles from the town of Ipswich
Wanted to make it big, I wished it to existence
I never was a sick kid, always...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.