Dr. Dre - 3 Kings

Yeah, classic hip hop shit
Dr. D-R-E
Rozay and Jay, let's get 'em

We started out moppin' floors
And now we front row at the awards
Number one f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.