Drake - God's Plan

Yeah they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'
They wishin' on me, yuh

I been movin' calm, don't start no trouble with me
Tryna keep it pe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.