Eminem - Remind Me (Intro)

Yeah
Damn girl
Do I drive you crazy
You may be crazy too
You make me do things, I normally wouldn't do
You make me feel things, that I never felt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.