Eminem - Remind Me

Yo! I bust in, devilish grin, disgustin'
Asshole, freckled cheeks and a butt-chin
Callin' all party animals, get
On the floor when I pop up on some...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.