Eminem - Pistol Pistol

O' Trice c'mon

Yeah, niggas got me, I'm a get 'em, it ain't ovah

You can catch me in the whip with a fifth of pimp juice
And I'm poppin' a clip...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.