21 Savage - My Choppa Hate Niggas

I can show you how to fit a M in a duffel
Show you how to fit a hunnid bags in a duffel
Went and bought a Demon nigga, just to burn rubber
Bitch yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.