Moses Pelham - You Remember

(You remember)
(You remember)
(You remember)

Direkt aus Rödelheim

Rödelheim mein Land Ecke Clemenstraße
Is' wo der Shit hier begann
Sollte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.