21 Savage - Money Convo

Peon ass niggas
Levis and Adidas ass niggas
High Point having ass niggas
I got a Glock and it don't jam, I blast niggas
You a lovey dovey buy a ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.