Alex Hoyer - Ella

Te vi con tus chicas caminando en la calle
Nuestros ojos se chocaron, no existía nadie
Dime si soy yo o sientes magia en el aire
Pásame tu número y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.