Justin Bieber - Baby

Ooh whoa, ooh whoa, ooh whoa
You know you love me, I know you care
Just shout whenever and I'll be there
You are my love, you are my heart
And we ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.