Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You [Superfestive!]

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don't care about presents
Underneath the Christmas tree

I don't need to ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.