Marsimoto - Mir ist kalt

So hier bin ich, frisch aus dem Ei gepellt
Mach die Augen auf: was für 'ne weiße Welt
Spiegel' mich im Eis, seh' meine Eltern
Die haben goldene Loc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.