Chris Stapleton - Last Thing I Needed, First Thing This Morning

The postman delivered
A "past due" bill notice
The alarm clock rang two hours late
The garbage man left all the trash
On the sidewalk
And the hin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.