Nick Cave - Outlaw State of Mind

Cut my teeth on Daddy's old LGO
And I lost my mind somewhere in New Mexico
And TW put a snake on my back
I keep a red bar on my si-i-ide

And its...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.