Chris Stapleton - The Ballad of the Lonesome Cowboy

I was a lonesome cowboy
Lonesome as I could be
You came along, changed my life
And fixed what was broken in me

I was a lonesome cowboy
I didn't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.