Chris Stapleton - Up to No Good Livin'

Wish I could come home from workin'
And not have ya checkin' my breath
I'm tired of her turning her questions
Into the Gettysburg Address

There'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.