Rihanna - Fire Bomb

Yeah woah

Gunfire left a hole in the tank, losing gasoline
Fire is on my trail and he's after me
Hope it don't get here before I get where I'm going
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.