Rihanna - Selfish

Oooh, yeah

It was right
Even though it felt wrong
Nothin' ever stopped you
From showin' your progression suddenly

Broken lies
Drivin' backwa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.