Kendrick Lamar - LOYALTY.

I said I'm geeked and I'm fired up (fired, fire)
All I want tonight is just to get high up (high, high, high)
Girl, you look so good, it's to die fo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.