Jim Croce - A Good Time Man Like Me Ain't Got No Business

I was born to sing a good time song
You know that nothin' used to bring me down
'Til the day I fell in love with you
And baby that's the day I foun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.