Rich Homie Quan - Get TF Out My Face

Yeah
Yeah, hey
Got my nigga thuggin' with me
(Hey could you move please?)
(Thanks)
Rich Homie Baby!

Paparazzi trying to take pictures tell the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.