Fabolous - Blah Blah Blah (Remix)

It was hard to hear at first
I couldn't understand what you sayin'
And these bitches bound to get hurt
'Cause a lot of these niggas be playin'
And I f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.