Rich Homie Quan - Two Rounds

I was in Houston for the minute now I'm back in town
Yeah I said
I was in Houston for the minute now I'm back in town

Rich Homie Baby!

All it takes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.