Justin Bieber - Down To Earth

Oh, oh, oh

I never thought that it'd be easy
'Cause we both so distant now
And the walls are closing in on us
And we're wondering how
No one has a so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.