A$AP Mob - Telephone Calls

Brr, brr, brr, brr
Ring, ring, ring, post man
Who this?

Telephone call from young Carti, said it's lit
Call the young Lord, A$AP Bari, he legit ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.