21 Savage - Savage Mode

If Young Metro don't trust, I'm gon' shoot you

Spent a thousand dollars just to sip (just to sip muddy)
Park that motherfucker in the VIP
I got t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.