Young Nudy - Since When

Huh, yuh, yuh, yuh, yuh
Huh, hahahaha

I know they don't like me
They scared to come try me
They scared to come try me
You try me, I got it
You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.