Marc E. Bassy - Dirty Water

Let's go swimming
Dirty water
Days are shorter
Nights are longer
I wanna be the only lover
That makes it worth it
Pulls you under
From the surf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.