DJ Mustard - Don't Hurt Me

Tryna get up in my head, now that's a headache
I just wanna fuck, I make the bed shake
She wanna spend some time, now that's a Rollie
Shawty ride t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.