William McDowell - Don't Mind Waiting

I don't mind waiting
I don't mind waiting on you

Lord I need you
Yes I need you
Jesus Jesus

I don't mind waiting
I don't mind waiting on you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.