William McDowell - When You Walk into the Room

When You Walk Into the Room
Everything's changes
Darkness start to trembles
At the Light that You Bring
When You Walk Into the Room
Every Hearts ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.