William McDowell - I Give Myself Away/Yes

[Chorus]
I give myself away
I give myself away
So You can use me
I give myself away
I give myself away
So You can use me

Here I am
Here I st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.