William McDowell - Hymn of Praise

Yes God yes God
We give you honor
We give you praise yes Lord
Yes Lord

We give you praise Lord, we give you praise
We give you praise Lord, we ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.