Justin Bieber - Favorite Girl

Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah oh
Ah ah ah ah

I always knew you were the best
The coolest girl I know
So prettier than all the rest
The sta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.