Marsimoto - Illegalize It

Illegalize it, Marsi

Sehr verehrter Polizeipräsident
Spliff dir nicht ins Hemd
Müll sollte das einzige sein, was man trennt
Ich bin Marsi, Anti-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.